REGULAMIN

 

I. Definicje

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług  przez Kancelarię radcy prawnego Paulina Tkacz ul. Langiewicza 10, 20-034 Lublin (zwaną dalej Kancelarią), na rzecz Klienta.
 2. Klientem jest osoba fizyczna nieprowadząca jednoosobowej działalności gospodarczej, osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarcza, spółka osobowa oraz spółka kapitałowa posiadająca miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Usługi świadczone są w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego.

II. Definicje.

 1. Kancelaria – Kancelaria radcy prawnego Paulina Bukryj-Stoś ul. Langiewicza 10, 20-034 Lublin, NIP 7122941196, tel 607 669 126, pbukryj-stos@rbslegal.pl;
 2. Klient/Użytkownik- osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która dokonała rejestracji w Serwisie, na zasadach określonych w Regulaminie
 3. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin świadczenia usług
 4. Sklep –  sklep funkcjonujący pod adresem internetowym https://prawodlarodzin.pl
 5. Produkt – należy przez to rozumieć wybrany przez Klienta produkt cyfrowy lub usługę, dostępną oraz szczegółowo opisaną w Sklepie, świadczoną na jego rzecz odpłatnie przez Kancelarię;
 6. Formularz – należy przez to rozumieć elektroniczną deklarację, przy pomocy której Klient dokonuje zamówienia wybranego Produktu oraz składa jednostronne oświadczenie woli do przestrzegania zasad i warunków określonych w Produkcie oraz w niniejszym Regulaminie.

III. Zasady świadczenia usług.

 1. Rejestrując się lub w inny sposób korzystając z Serwisu, Klient akceptuje niniejszy Regulamin oraz Politykę Prywatności, która stanowi uzupełnienie niniejszego Regulaminu. Usługi i funkcjonalności świadczone za pośrednictwem Serwisu dostarczane są i świadczone przez Kancelarię.
 2. Użytkownik może korzystać z Serwisu wyłącznie po uprzednim zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na określone w nim warunki. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje Regulaminu, nie może on korzystać z Serwisu. Regulamin i inne warunki Usług Usługodawca udostępnia bezpłatnie każdemu przed zawarciem Umowy, a także – na żądanie Użytkownika – w taki sposób, który umożliwia mu pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 3. Za pośrednictwem Sklepu, Klient może dokonać zakupu Produktu.Podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 4. Realizacja zakupionego przez Klient Produktu następuje zgodnie z opisem zawartym pod danym Produktem.
 5. Świadczenie usług może nastąpić jedynie w zakresie wynikającym z wybranego Produktu. W przypadku, kiedy zakres usługi wykracza poza zakres wynikający z Produktu, Kancelaria może przedstawić Klientowi ofertę usługi prawniczej na warunkach ogólnych. W takim wypadku postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają zastosowania, a świadczenie usług następuje na podstawie odrębnej umowy zawartej z Klientem.
 6. Rzopoczęcie realizacji usługi następuje w ciągu 5 dni roboczych od uiszczneia płatności za Produkt i przekazania przez Klienta wszystkich niezbędnych informacji lub w innym terminie uzgodnionym z Klientem. W sprawach skomplikowanych lub wymagających analizy bądź przedstawienia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów termin ten może ulec przedłużeniu, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.
 7. Termin  liczony jest od chwili przesłania formularza i uiszczenia płatności, pod warunkiem rezygnacji przez Klienta z prawa odstąpienia od umowy. W innym przypadku termin rozpoczyna bieg z chwilą upłynięcie 14 dniowego terminu na odstąpienie od umowy.
 8. Do prawidłowego korzystania z części Produktów niezbędne jest posiadanie przez Klienta standardowego systemu operacyjnego, programu Adobe Acrobat Reader lub pakietu oprogramowania biurowego.
 9. Dokonanie zakupu online jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na to, że klient otrzymuje dostęp do produktu elektronicznego przed upływem 14 dni od daty zakupu i  rezygnuje w ten sposób z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
 10. Kancelaria jest uprawniona odmówić świadczenia usług w zakresie wybranego Produktu jeżeli:
 • zapytanie wykracza poza zakres wynikający z Produktu;
 • zapytanie nie dotyczy Klienta bezpośrednio;
 • istnieje konflikt interesów lub istnieje prawdopodobieństwo naruszenia zasad etyki zawodu adwokata lub radcy prawnego;
 • naruszałoby to zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje,
 • udzielenie porady prawnej nie jest możliwe z przyczyn dotyczących Klienta,
 • zachodzi uzasadnione podejrzenie nadużycia usługi ze strony Klienta.

IV. Zawarcie umowy świadczenia usług.

 1. Zawarcie Umowy następuje z chwilą łącznego spełnienia następujących warunków:
 • złożenia za pośrednictwem Sklepu zamówienia na wybrany Produkt i akceptacji Regulaminu;
 • dokonania płatności za wybrany Produkt na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie ze specyfikacją usługi określonej w Produkcie.
 1. Faktura VAT w postaci papierowej jest wystawiana oraz dostarczana za pośrednictwem poczty polskiej tylko na wyraźne życzenie Klienta wyrażone w formie pisemnej przesłane na adres Kancelarii, za dodatkową opłatą w wysokości 10 zł netto.
 2. Płatność realizowana jest za pośrednictwem serwisu przelewy24.

V. Odpowiedzialność.

W związku ze świadczonymi na rzecz Klienta usługami Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności z tytułu:

 •  zawinionego naruszenia przez Użytkownika  Regulaminu, w szczególności przez podanie nieprawdziwych danych podczas rejestracji Konta albo utworzenia Konta lub złożenia Zamówienia bez odpowiedniego umocowania;
 • udostępnienia przez Użytkownika loginu lub hasła do jego Konta osobom trzecim;
 • działania złośliwego/szkodliwego oprogramowania (malware) bezprawnie wprowadzonego do Serwisu przez Użytkownika lub osoby trzecie;
 • rozwiązania umowy  w wyniku zawinionego działania lub zaniechania Użytkownika;
 • rozwiązania umowy w wyniku zawinionego działania lub zaniechania Użytkownika;

 

Dane Klienta i ich ochrona.

 1. Wszelkie dane Klienta gromadzone i przetwarzane są przez Kancelarię w celu prawidłowego oraz zgodnego z Regulaminem świadczenia usług w ramach wybranego Produktu, w tym w szczególności, w zakresie właściwego wystawiania faktury VAT, realizacji przelewów, prawidłowego wypełniania deklaracji Formularza oraz w celu rozliczeń Kancelarii z Klientem za świadczenie usług w ramach wybranego Produktu.
 2. Kancelaria podejmuje wszelkie niezbędne środki do ochrony danych osobowych Klienta, jego firmy i wszelkich innych danych wprowadzanych do systemu informatycznego online.
 3. Kancelaria nie odpowiada za treść danych wprowadzanych przez Klienta.
 4. Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://prawodlarodzin.pl

VII. Postępowanie reklamacyjne.

 1. W związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Kancelarię usługi (Produktu) Klient może złożyć reklamację.
 1. Reklamacja powinna zostać wysłana pisemnie na adres Kancelarii wskazany w Regulaminie lub w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany przez Kancelarię jako adres do kontaktu.
 2. Z zastrzeżeniem zdania drugiego, reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Kancelarię.
 3. Rozstrzygnięcie reklamacji wraz z uzasadnieniem lub inne informacje związane z reklamacją będą przesyłane Klientowi na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w Formularzu lub na adres wskazany przez Klienta w reklamacji.

VIII. Licencja 

 1. Kancelaria udziela niewyłącznej licencji na Produkty dostępne w Sklepie.
 2. Klientowi przysługuje prawo do korzystania z Produktu w zakresie następujących pól eksploatacji:
 • prawo korzystania, utrwalania i zwielokrotnienia dowolną techniką i w dowolnej formie;
 • prawo wprowadzania do pamięci komputera;
 • prawo wewnętrznego przetwarzania przez Klienta.
 1. Licencja jest ograniczona terytorialnie do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Licencja zostaje udzielona na czas nieokreślony.
 3. W zakresie udzielonej licencji, Klientowi – poza możliwością uzupełnienia Produktu, o elementy niezbędne do jego prawidłowego wykorzystywania – nie wolno bez pisemnej zgody Kancelarii dokonywać zmian jego treści, mogącej naruszać przysługujące Kancelarii prawa autorskie do utworu.
 4. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji zostało w całości uwzględnione w cenie Produktu.

IX. Postanowienia Końcowe.

 1. 13.1.
  1. Reklamacja Użytkownika w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Kancelarię powinna zostać przesłana w formie pisemnej na adres Kancelarii  lub elektronicznej na adres e-mail Kancelarii.
  2. Kancelaria  rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
  3. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim . Informacje o procedurze znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  4. Niniejszy Regulamin może ulegać zmianom. O zmianach Regulaminu i o terminach obowiązywania zmian Kancelaria  poinformuje na stronach internetowych. Konsumenci zostaną poinformowani indywidualnie na znajdujące się w zasobach danych adresy e-mail. W przypadku braku zgody na zmianę Regulaminu, Użytkownik będący konsumentem ma prawo do rozwiązania umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie. W takiej sytuacji Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje zwrot opłat poniesionych na rzecz Serwisu, proporcjonalnie do zakresu spełnionego przez  świadczenia. Zmiana Regulaminu obowiązuje po upływie 14 dni od daty poinformowania o zmianie zgodnie z postanowieniami zawartymi powyżej. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.

Polityka prywatności

Szanowni Państwo

W trosce o zachowanie prawa do Państwa prywatności oraz wypełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa, chcielibyśmy przekazać Państwu podstawowe informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych, których jesteśmy administratorem.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria. Kancelaria przetwarza dane osobowe w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

Przetwarzanie danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – c) RODO, w celu umożliwienia Państwu lub podmiotowi, który Państwo reprezentują, zawarcia z Kancelarią Umowy o świadczenie usług w zakresie wybranego Produktu (dalej Umowy) przy wykorzystaniu narzędzia internetowego – elektronicznego Formularza, dostępnego na naszej stronie internetowej https://www.kar.slask.pl, a także w celu umożliwia Państwu korzystania z naszej strony, dodawania komentarzy, wykonania ciążących na Kancelarii obowiązków prawnych, w tym ustalenia, obrony oraz dochodzenia praw (roszczeń).

Na potrzeby określone powyżej Kancelaria będzie przetwarzała Państwa dane osobowe podane przez Państwa, w tym w szczególności imię i nazwisko, nazwę, numer NIP, dane kontaktowe, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres zamieszkania lub adres prowadzenia działalności gospodarczej.

Kancelaria jest uprawniona do przekazywania Państwa danych osobowych podmiotom trzecim:
1) w celu zapewnienia prawidłowego i należytego wykonania czynności określonych powyżej – Państwa dane osobowe mogą być przekazywane partnerom biznesowym Kancelarii, z którymi Kancelaria współpracuje w celu wywiązania się z postanowień zawartej z Państwem Umowy lub innym Podwykonawcom, z których usług korzysta Kancelaria, w celu dostarczania Państwu naszych usług (np. podmioty zapewniające hosting strony, usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe, kurierskie). W takich przypadkach, jeśli wymagają tego przepisy prawa, Kancelaria zawarła z tymi podmiotami stosowne umowy, których przedmiotem jest zabezpieczenie Państwa danych przed dostępem osób nieuprawnionych;
2) w celu wykonania obowiązków wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa – Państwa dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym podmiotom (jak np. Sądom, Prokuratorze, Urzędom Skarbowym, Policji, ZUS-owi) lub biurom informacji gospodarczej (w sytuacji wystąpienia określonych opóźnień w spłacie).

Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG, za wyjątkiem sytuacji, w których Kancelaria posiada ku temu podstawę prawną, a także na żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do wykonania czynności określonych powyżej, w tym w sytuacji, gdy dla wykonania tych czynności będzie niezbędny udział Podwykonawców Kancelarii posiadających siedziby poza obszarem EOG.

Państwa dane przetwarzane będą jedynie przez okres, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane. Po tym czasie dane są usuwane lub anonimizowane w taki sposób, iż nie jest możliwe ustalenie Państwa tożsamości. Dane osobowe mogą być przechowywane dłużej, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub jest to konieczne dla obrony lub dochodzenia przez Kancelarię roszczeń w stosunku do osób korzystających z naszych usług lub strony. W innych sytuacjach, kiedy nie dojdzie do zawarcia Umowy i nie będą zachodziły inne podstawy prawne przetwarzania danych, Kancelaria zastosuje wobec Państwa danych procedurę usuwania danych zbędnych, przewidującą niszczenie danych.

Jeśli zostawią Państwo na stronie Kancelarii komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji.

Dla użytkowników którzy zarejestrowali się na stronie Kancelarii (jeśli tacy są), Kancelarii przechowuje również informacje wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo usunąć wprowadzone informacje w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Kancelaria również może przeglądać i modyfikować te informacje.

Podanie danych osobowych przez Państwa jest dobrowolne, jednak niezbędne do zaistnienia możliwości przedstawienia Państwu przez Kancelarię oferty produktowej, zarejestrować konta na stronie Kancelarii lub do zawarcia z Państwem Umowy.

Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO, innych przepisów prawa oraz z treści poniżej, posiadają Państwo prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. W celu dokonania czynności opisanych w niniejszym punkcie, powinni Państwo skontaktować się z Kancelarią w taki sposób, w jaki przekazali Państwo swoje dane, a jeśli to nie będzie możliwe – w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres e-mail: sekretariat@kar.slask.pl

Odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, cofnięcie zgody, usunięcie danych oraz skorzystanie z innych uprawnień określonych powyżej przed zakończeniem procedury zawarcia Umowy przy użyciu Formularza, które doprowadzi do wyłączenia lub ograniczenia możliwości przetwarzania Państwa danych przez Kancelarię spowoduje przerwanie procedury zawarcia tej Umowy przy użyciu Formularza.

Jeśli mają Państwo konto użytkownika albo dodali Państwo komentarz na stronie Kancelarii, mogą Państwo zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem Państwa danych będących w posiadaniu Kancelarii,. Mogą Państwo również zażądać usunięcia przez Kancelarii całości Państwa danych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to danych, które Kancelaria zobligowana jest zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.

Stosownie do sytuacji posiadają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu archiwizacji i weryfikacji prawidłowości podanych danych. Niemniej jednak, nie będzie to prowadziło do podejmowania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu. Mogą Państwo podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu, jeśli Kancelaria będzie do tego uprawniona na podstawie przepisu prawa lub na podstawie Państwa uprzedniej, wyraźnej zgody.

Nasze usługi oferowane w ramach portalu skierowane są do osób które ukończyły 18 lat. W związku z tym Kancelaria nie przetwarza świadomie danych osobowych dzieci.

Komentarze

W przypadku, gdy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, Kancelaria zbiera dane widoczne w formularzu komentowania, a także adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu.

Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie Państwa adresu email (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej używasz. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza Państwa obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście Państwa komentarza.

Państwa komentarze mogą być weryfikowane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.

 

Formularz kontaktowy

Kancelaria zapewnia odwiedzającym stronę możliwość korzystania z niej w sposób anonimowy, jednak w celu uzyskania pełnego dostępu do treści i usług oferowanych za pośrednictwem naszej strony wskazane jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie odpowiedniego Formularza. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, przy czym brak podania niektórych danych może uniemożliwić złożenie zamówienia czy skorzystanie z niektórych usług lub materiałów promocyjnych.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest wyrażona przez Państwa zgoda po wypełnieniu Formularza. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych może być również konieczność wykonania zawartej z Kancelarią umowy, na podstawie której mogą Państwo korzystać z zamówionych usług.

W trakcie wypełniania Formularza na wybraną usługę Kancelaria poinformuje Państwa, podanie których z wymienionych w Formularzu danych jest niezbędne do realizacji usług oraz wskaże, które z danych są danymi dodatkowymi, niewpływającymi na wstrzymanie procesu rejestracji.

Dlatego też, o zakresie przetwarzanych przez Kancelarię danych osobowych decydują każdorazowo Państwo.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na stronie Kancelarii mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o Państwa, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować Państwa interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadają Państwo konto i są zalogowani w tamtej witrynie.

Ciasteczka

 

Strona Kancelarii używa plików „cookies”. Cookies są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniem używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputer, smartfon, etc) zapamiętywanie specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania strony Kancelarii do Państwa indywidualnych potrzeb. Ustawienia dotyczące cookies mogą Państwo zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność strony.

Jeśli Państwo zostawią na naszej stronie komentarz, będą Państwo mogli wybrać opcję zapisu Państwa nazwy, adresu email i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka wygasają po roku.

Jeśli odwiedzają Państwo stronę logowania, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy Państwa przeglądarka akceptuje ciasteczka. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobowych i zostanie usunięte, kiedy Państwo zamkną przeglądarkę.

Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu Państwa informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczą Państwo opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogują się Państwo ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte.

Jeśli zmodyfikują Państwo albo opublikują artykuł, w Państwa przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobowych, wskazując po prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu.

Kancelaria korzysta także z usług podmiotów trzecich, których lista stale zmienia się, a które wykorzystują pliki cookies w następujących celach:

§ monitorowanie ruchu na naszych stronach WWW;

§ zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i umożliwiają nam ciągłe doskonalenie naszych produktów;

§ ustalanie liczby anonimowych użytkowników naszych stron WWW. Potrzebne do analizy korzystania z naszych serwisów;

§ kontrolowanie jak często pokazywana jest użytkownikom wybrana treść;

§ kontrolowanie jak często użytkownicy wybierają daną usługę;

§ badanie zapisów na newslettery;

§ wykorzystanie z systemu personalizowanych rekomendacji dla e-commerce;

§ wykorzystanie narzędzia do komunikacji;

§ integracja z portalem społecznościom;

§ płatności internetowe.

Wśród podmiotów tych w dacie sporządzenia niniejszego dokumentu zaliczamy:
§ Google Analytics (więcej informacji oraz dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics:tools.google.com);

§ tidio (więcej informacji na stronie: www.tidio.com)

§ Facebook (więcej informacji na stronie: www.facebook.com)

§ Przelewy24 (więcej informacji na stronie: www.przelewy24.pl).

Załącznik nr 1

do Regulaminu

 

Informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy przez konsumenta

 

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia (w rozumieniu Regulaminu) bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Po upływie tego terminu prawo odstąpienia od umowy wygasa.

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Kancelarię o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego, podpisanego oświadczenia wysłanego tradycyjną pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną na adres podany na naszej stronie internetowej (przykładowy formularz odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu).

 

Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy (na przykład pocztą elektroniczną).

 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu otrzymane od Państwa płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Państwu w przypadkach opisanych w przepisach prawa oraz w przypadku, gdy za wyraźną Państwa zgodą wykonaliśmy dla Państwa w pełni usługę przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, jeśli zostali Państwo poinformowani przed rozpoczęciem świadczenia usługi, że po spełnieniu świadczenia utracicie prawo odstąpienia od umowy. W szczególności dotyczy Pakietów na usługi jednorazowe.