Żłobek a urlop wychowawczy- czy mamie przysługuje dodatek?


W czasie urlopu wychowawczego może zostać przyznany dodatek z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. W związku z tym pojawia się wątpliwość czy dziecko może być w tym czasie zapisane i chodzić do żłobka lub przedszkola?

W czasie urlopu wychowawczego i pobierania dodatku dziecko może chodzić do żłobka lub przedszkola, pod pewnymi warunkami.

  1. dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem na urlopie wychowawczym- przyznanie

Z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje dodatek matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego (art. 10 ustawy o świadczeniach rodzinnych).

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem przysługuje aktualnie w wysokości 400,00 zł miesięcznie.

  1. żłobek a urlop wychowawczy – zakres osobistej opieki

Powstaje wąptliwośćż czy chodzenie dziecka do przedzkola nie oznacza zaprzestanie sprawowanie nad nim osobistej opieki.

Przepis wskazuje Nie przysługuje on  jeżeli dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Analizując orzecznictwo należy dojść do wniosku, iż ustawodawca dopuszcza możliwość sprawowania faktycznej opieki nad dzieckiem przez inny podmiot, aniżeli matka i nie stanowi to przeszkody do uzyskania prawa do dodatku określonego w art. 10 u.ś.r.