Pozew o rozwód – kiedy go złożyć?

 

Pozew o rozwód powinien zostać złożony w momencie, gdy małżonkowie nie są już w stanie utrzymać związku małżeńskiego i nie widzą szans na naprawienie swojego związku.

 

Przesłanki rozwodu – czy występuje rozkład pożycia?

Jedyną przesłanką prawną warunkującą rozwiązanie małżeństwa przez rozwód jest w myśl art. 56 § 1 k.r.o. „zupełny i trwały rozkład pożycia”.

Sposób rozumienia pojęcia pożycia małżeńskiego wyznaczyła uchwała Sądu Najwyższego z 1955 r., wskazując, że pożycie małżeńskie wyraża się w szczególnego rodzaju wspólnocie duchowej, fizycznej i gospodarczej . Powyższy pogląd jest do teraz powszechnie akceptowany w judykaturze.

 

Pozew o rozwód – kiedy go złożyć? Kiedy możemy uznać, że nastąpił rozkład pożycia małżeńskiego i wnioskować o rozwód?

 

Pozew o rozwód- kiedy go złożyć? Gdy nastąpi rozkład pożycia małżeńskiego w trzech aspektach:

 

  • w aspekcie więzi gospodarczych

Po pierwsze, nastąpiło ustanie wspólnego prowadzenia gospodarstwa domowego.  Para nie przygotowuje wspólnych posiłków, nie robi wspólnych zakupów i posiada wspólnego majątku. 

Najczęściej, ale nie wyłącznie następuje to poprzez wyprowadzenie się jednej osoby z mieszkania.

 

  •  w aspekcie więzi uczuciowych

Po drugie, wystąpić musi zmiana nastawienia psychicznego jednego z małżonków w stosunku do współmałżonka (ustanie uczucia miłości, przywiązania, szacunku).

Więź duchową (uczuciową), określa się rzazwyczaj jako zespół wzajemnych uczuć miłości i przywiązania, których dalszymi skutkami są szacunek, zaufanie, szczerość, lojalność, wyrozumiałość, respektowanie osobistych cech małżonka, uwzględnianie jego osobistych potrzeb oraz gotowość do ustępstw oraz kompromisów.

Do uznania, że między małżonkami brak jest wspólnoty duchowej, nie jest konieczne stwierdzenie wrogiego lub choćby niechętnego ich stosunku do siebie. Wystarczy ustalanie ustanie uczucia miłości, przywiązania, szacunku.

 

  • w aspekcie więzy fizycznych

Po trzecie, wystąpiło ustanie kontaktów cielesnych.

Powszechnie przyjmuje się, że istnienie więzi fizycznej, mimo braku więzi duchowej i gospodarczej, świadczy o tym, że rozkład pożycia nie ma charakteru zupełnego, wskutek czego powództwo o rozwód powinno zostać oddalone

 

Rozkład powyższych więzi powinien być trwały i zupełny.  Przykładowo nie może polegać wyłącznie na tym, ze jeden z małżonków przebywa w szpitalu lub wyjechał w celach zarobkowych zagranicę.

 

To kiedy należy dokładnie złożyć pozew rozwodowy jest decyzją indywidualna, która powinna być przemyślana i podejmowana z rozwagą. Przed podjęciem decyzji o złożeniu pozwu o rozwód warto rozważyć możliwość terapii parowej lub mediacji, które mogą pomóc w rozwiązaniu problemów i poprawieniu relacji małżeńskiej. Jeśli jednak te sposoby nie przynoszą oczekiwanych rezultatów i małżonkowie nadal nie są w stanie porozumieć się i utrzymać związku, to można rozważyć złożenie pozwu o rozwód.

 

Jak zawnioskować o rozwód?

Orzeczenie rozwodu konstytutywnie kształtuje na przyszłość sytuację prawną stron. W polskim systemie prawnym orzekanie w sprawach o rozwód należy do wyłącznej kognicji sądu cywilnego; nie ma podstaw prawnych do rozwiązania małżeństwa w drodze porozumienia małżonków ani w trybie administracyjnym.

Warto pamiętać, że złożenie pozwu o rozwód jest poważną decyzją, która może mieć poważne konsekwencje finansowe, emocjonalne i społeczne dla obu stron. Dlatego warto przed podjęciem tej decyzji skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach rozwodowych, który doradzi co należy zrobić w danej sytuacji i jakie są prawa i obowiązki obu małżonków w procesie rozwodowym.

W razie braku takiej możliwości  możesz samodzielnie napisać pozew o rozwód

 

Jak napisać pozew o rozwód?

Skorzystaj z naszych wzorów przygotowanych przez adwokatów i radców prawnych z naszej kancelarii.

Wniosek o rozwód nie będzie stanowił problemu z profesjonalnym wsparciem. Wskażemy ci dokładnie jak napisać pozew o rozwód, wyliczyć alimenty, co załączyć do pisma i jak je złożyć.

 

Co otrzymam po zakupie pozwu o rozwód ?

Po zakupie otrzymasz:

  1. wzór pozwu o rozwód  wraz z uzasadnieniem w edytowalnym pliku .docx (Word) do uzupełnienia.W pliku dokładnie oznaczone są miejsca gdzie musisz wstawić własne dane.
  2. Dokładna instrukcja wypełnienia pozwu. Dołączona zostanie również lista dokumentów, jakie należy załączyć do pozwu.
  3. ebook jak obliczyć wysokość alimentów
  4. kalkulator do obliczana alimentów.

Wzór pozwu otrzymasz wiadomość e-mail, w której znajdować się będą linki do pobrania dokumentów.

Aby otworzyć i edytować pliki .docx potrzebujesz programu Microsoft Word lub możesz zrobić to bezpłatnie za pomocą dokumentów Google.

Jeśli przy wypełnianiu wzoru natrafisz na jakąś wątpliwość – możesz napisać do mnie maila na ptkacz@prawodlarodzin.pl.