Rozwód: KROK PO KROKU

Doradzamy jak krok po kroku przeprowadzić proces o rozwód- od zainicjowania sprawy i skompletowania wszystkich dokumentów oraz dowodów (tak aby osiągnąć zamierzony wynik w procesie) aż do prawomocnego zakończenia postępowania rozwodowego.

Jesteśmy z klientami na każdym kroku tej drogi.  Wierzymy w to, że istotnym jest, by mieć po swojej stronie profesjonalistę, który zawsze będzie bronił najlepszych interesów Klienta w tym trudnym i emocjonującym dla niego czasie.

I. Krok pierwszy:  Wniesienie pozwu o rozwód

Na wstępie istotym jest, aby przemyśleć rezultaty jakie chcesz osiągnąć po rozwodzie. Kroki powinny być tak dobrane, aby dążyły prosto do celu. Dotyczy to nie tylko  rozwiązania małżeństwa, ale również ustalenia wszystkich kwestii związanych z dzieckiem (alimenyt, kontakty, włądz rodzicielska), ewentulanie majątkiem.

Postępowanie rozwodowe wszczynane jest na wniosek. O tym jaki będzie dany proces o rozwód krok po kroku decyduje w dużej mierze treść pozwu.

Pozew o rozwód powinien zawierać:

  1. oznaczenie sądu do którego wnosimy pozew o rozwód,
  2. imię i nazwisko oraz adresy małżonków, PESEL powoda,
  3. oznaczenie rodzaju pisma (pozew o rozwód)
  4. podpis powoda,
  5. wymienienie załączników.

W pozwie należy określić swoje żądania. Decydujemy czy czy rozwód ma być orzeczony z winy jednego małżonka, obojga, czy bez orzekania o winie. Żądania mogą dotyczyć małolenich dzieci- alimentów, władzy rodzicielskiej, kontaktów. Rozważamy również kwestie majątkowe.

Profesjonalny wzór pozwu o rozwód znajdziesz tutaj.

Ponadto, do pozwu należy przygotować stosowne załączniki wykazujące podstawy naszych żądań, dowód uiszczenia opłaty sądowej (o kosztach sprawy rozwodowej przeczytasz tutaj), odpisy aktów stanu cywilnego oraz odpis pozwu. 

Jeżeli pozew rozwodowy zawiera braki formalne, sąd wzywa powoda do ich usunięcia.

Pozew rozwodowy należy skierować do właściwego sądu okręgowego. Właściwość wyznacza okręg w którym małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym nadal mieszka lub zwykle przebywa.

II. Krok drugi: Odpowiedź na pozew o rozwód

Jeżeli wniesiony pozew spełnia wszystkie wymogi formalne  jego odpis zostanie przesłąny stronie pozwanej. Pozwany w przeciągu 2 tygodni przedstawić sądowi swoje stanowisko w tej sprawie w formie odpowiedzi na pozew.

Strona pozwana może przedstawić w nim wersję zdarzeń i przyczyn rozpadu związku ze swojego punktu widzenia oraz wyrazić w nim swoje roszczenia.

Rozwód krok po kroku definiują stanowiska obu stron. Jeśli są zgodne będzie on znacznie szybszy.

III. Krok trzeci: Rozprawa rozwodowa

Czas oczekiwania na pierwszą rozprawę rozwodową jest uzależniony od wielu okoliczności. Decydująca jest choćby ilość spraw rozpoznawanych w danym sądzie czy możliwości kadrowe sądu.

Co do zasady rozprawa rozwodowa odbywa się przy drzwiach zamkniętych. Podczas rozprawy na sali obecny jest trzyosobowy skład orzekający: sędzia i dwóch ławników, strony i ich pełnomocnicy. Mogą być obecni również świadkowie czy biegli.

Posiedzenie rozpoczyna wywołanie sprawy i sprawdzenie listy obecności.

Następnie sąd pyta o stanowiska stron i dokonuje ich wysłuchania informacyjnego. 

W toku  postępowania dowodowego strony wykazują i uzasadniają swoje żądania, wnioski oraz twierdzenia różnymi środkami dowodowymi. Strony mogą wnosić o przeprowadzenie dowodów ze świadków, dokumentów, biegłych czy inne. Każdy z małżonków musi samodzielnie udowodnić wiarygodność swoich twierdzeń z których wywodzi skutki prawne.

Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, sąd udziela głosu stronom. Podczas przemówienia stronypodsumowują tok sprawy i uzasadniają zgromadzonym materiałem dowodowym swoje roszczenia.

Następnie przewodniczący wydaje zarządzenie o zamknięciu rozprawy.

IV. Krok czwarty: Orzeczenie rozwodu

Po zamknięciu rozprawy sąd orzeka na naradzie o rozwiązaniu małżeństwa poprzez rozwód w formie wyroku. Następnie sentencja jest odczytywana na posiedzeniu jawnym i dokonywane jest ustne uzasadnienie rozstrzygnięcia.

V. Krok piąty: apelacja od wyroku rozwodowego 

Jeżeli strona nie zgadza się z treści wyroku, ma 7 dni od ogłoszenia wyroku na złożenie wniosku do sądu okręgowego o uzasadnienie wyroku.

W ciągu 14 dni od daty otrzymania uzasadnienia strona, która nie zgadza się z treścią wyroku ma czas na złożenie apelacji.  W sprawach rozwodowych skarga kasacyjna nie przysługuje.

REPREZENTACJA W SPRAWACH SĄDOWYCH

Jesteśmy z Klientami na każdym kroku  drogi

w Kancelarii adwokackiej Paulina Bukryj-Stoś prawnicy rozwodowi i pozostały personel
pracują, aby pomóc Klientom zrozumieć prawo rozwodowe i mechanizmy rządzące tym
procesem oraz wykorzystać je na ich korzyść.

Jesteśmy z Klientami na każdym kroku tej drogi- od zainicjowania sprawy, skompletowania wszystkich dokumentów i dowodów (tak aby osiągnąć zamierzony wynik w procesie) aż do prawomocnego zakończenia postępowania. Wierzymy w to, że istotnym jest, by mieć po swojej stronie
profesjonalistę, który zawsze będzie bronił najlepszych interesów Klienta w tym trudnym i emocjonującym dla niego czasie.

SKLEP INTERNETOWY 

Wzór pozwu o rozwód

Porady online

KONTAKT BEZPOŚREDNI

Umów spotkanie

Zapewnij sobie wsparcie adwokata

POBIERZ OFERTĘ – SPRAWY ROZWODOWE