ALIMENTY NA ŻONĘ- KIEDY SĄ ZASĄDZANE?

Alimenty na żonę mogą być zasądzone w dwóch przypadkach:

  1. niedostatku żony,
  2. istotnego pogorszenia jej sytuacji materialnej na skutek rozwodu.

Poniżej opisane zostały szczegółu przypadków kiedy zasądzone być mogą alimenty na żonę.

Oczywiście alimenty mogą być również zasądzone od żony na rzecz męża, jednak sytuacji takie w praktyce sądowej nie zdarzają się zbyt często.

  1.  NIEDOSTATEK ŻONY – rozwód bez orzekania o winie lub z winą obojga stron

Podstawa prawna:

Art.  60 §  1.k.r.o.
Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.

Przesłanki:

Obowiązek alimentacyjny rozwiedzionych małżonków przy rozwodzie z wyłącznej winy drugiego małżonka za rozkład pożycia zależy zatem od spełnienia dwóch przesłanek:

  • orzeczenia rozwodu bez wyłącznej winą żony za rozkład pożycia małżeńskiego tj. rozwód bez orzekania o wienie lub z orzeczeniem o wieniie obojga małżonków,
  • żona znajduje się w niedostatku.

Stan niedostatku 

Co oznacza stan niedostatku? Żona nie jest w stanie własnymi siłami zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb.

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 1987 r.III CZP 91/86 potrzeby materialne i niematerialne każdego człowieka kształtują się inaczej. Obydwa te rodzaje potrzeb są ze sobą sprzężone i tylko ich łączne zaspokojenie zapewnia godziwą egzystencję. W takim kontekście można mówić o zaspokojeniu potrzeb usprawiedliwionych, które każdy uprawniony powinien mieć zapewnione. Są one uzależnione od indywidualnych cech uprawnionego, tj. od wieku, stanu zdrowia, zawodu, pozycji społecznej i dotychczasowej stopy życiowej.

Do usprawiedliwionych potrzeb należy zaliczyć przykładowo: wyżywienie, opłaty za mieszkanie, leki, koszt ubrań i obuwia, kosmetyków itp.

Zaspokojenie potrzeb każdego człowieka powinno nastąpić przede wszystkim z jego własnych środków. Dotyczy to dochodów z pracy, z majątku, ze świadczeń z ubezpieczenia lub zabezpieczenia społecznego. Do środków takich zalicza się także renty przyznane na podstawie art. 444, 446 § 2, art. 903-907 k.c. oraz z umowy o dożywocie (art. 908 k.c.).

Jeżeli możliwości zarobkowe i majątkowe danej osoby wystarczają na pokrycie tylko części jej usprawiedliwionych potrzeb, zakres obowiązku alimentacyjnego ulegnie odpowiedniemu ograniczeniu.

Nie tylko całkowity brak środków utrzymania

Należy przy tym pamiętać, że żądanie rozwiedzionego małżonka dotyczy alimentów, ograniczone jest możliwościami zarobkowym i majątkowym zobowiązanego byłego małżonka. 

Przychylam się do stanowiska wyrażonego przez Sąd Najwyższy w wyroku z 5 lipca 2000 r. w sprawie I CKN 226/00 (LEX nr 51343). W wyroku tym wskazano, że w niedostatku pozostaje nie tylko taki uprawniony, który nie dysponuje żadnymi środkami utrzymania, ale także taki, którego usprawiedliwione potrzeby nie są w pełni zaspokojone

­

2.  ISTOTNE POGORSZENIE SYTUACJI MATERIALNEJ ŻONY – rozwód został orzeczony z wyłącznej winy męża

Podstawa prawna:

 art. 60 § 2 k..r.o.

Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku”.

Przesłanki:

Obowiązek alimentacyjny rozwiedzionych małżonków przy rozwodzie z wyłącznej winy drugiego małżonka za rozkład pożycia zależy zatem od spełnienia dwóch przesłanek:

  • orzeczenia rozwodu z wyłączną winą męża za rozkład pożycia małżeńskiego,
  • istotnego pogorszenia sytuacji materialnej żony na skutek rozwodu.

Istotne pogorszenie sytuacji materialnej żony

Ocena, czy takie pogorszenie nastąpiło, zależy od porównania sytuacji, w jakiej żona znalazła się na skutek rozwodu z sytuacją, w jakiej znajdowałaby się, gdyby rozwodu nie orzeczono i gdyby pożycie małżonków funkcjonowało prawidłowo.

Jeżeli chodzi o rozwiedzionych małżonków, przyczyną powodującą w przeważającej większości przypadków istotne pogorszenie sytuacji majakowej u żony po rozwodzie jest wyłączna działalność zarobkowa męża połączona z koniecznością zajęcia się wychowaniem dzieci i pracą w gospodarstwie domowym żony, co uniemożliwiało żonie wykonywanie działalności zarobkowej lub było przeszkodą do uzyskania kwalifikacji zawodowych do wykonywania działalności zarobkowej.

Przykład:

Małżeństwo zgodnie ustało podział obowiązków polegający na tym, że mąż pracował, zaś żona zajmowała się domem i dziećmi. Nie zawierali umów majątkowych małżeńskich. Mąż był jedyną osobą zapewniającą dochód rodzinie, zarabiał bardzo dużo i wszystkie zarobione przez niego pieniądze były do dyspozycji również żony. Doszło do zdrady małżeńskiej męża. Aktualnie żona nie dysponuje żadnym dochodem. Jej sytuacja majątkowa uległa istotnemu pogorszeniu, ponieważ nie dysponuje już połową dochodu męża.

Zapraszam na indywidualne spotkanie- tel. 607 669 126

Zapewnij sobie wsparcie adwokata

POBIERZ OFERTĘ – SPRAWY ROZWODOWE

SKLEP INTERNETOWY 

Usługi prawne online

KONTAKT BEZPOŚREDNI

Umów spotkanie