Dla kogo dodatkowy urlop rodzicielski 9 tygodni (tzw. urlop ojcowski)?


 

Dodatkowy urlop rodzicielski 9 tygodni (tzw. urlop ojcowski)

Dodatkowy 9 tygodniowy urlop ojcowski 9 tygodni wprowadzi nowelizacja kodeksu pracy w związku z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz. Urz. UE. L. Nr 188, str. 79).

Jest to część urlopu rodzicielskiego, który nie może być przeniesiony na drugiego rodzica. Aktualnie bowiem rodzicom łącznie przysługuje przy ciąży pojedynczej 32 tygodnie – do dowolnego podziału pomiędzy nimi.

Po nowelizacji, będzie to 41 tygodni , przy czym każdy z rodziców uzyska 9 nieprzenaszalnych tygodni każdego z rodziców.

Jako, że w Polsce zwykle to kobieta wykorzystuje w całości urlop rodzicielski zaraz po macierzyńskim dodatkowe 9 tygodni zostało nazwane w uproszczeniu urlopem ojcowskim, ponieważ tym razem, nie może on swojego uprawnienia już przenieść na matkę

 


 

Dla kogo urlop ojcowski 9 tygodni?

Prawo do dodatkowego urlopu rodzicielskiego w wymiarze 9 tygodni przysługuje:

  1. rodzicom, którzy w dniu 26 kwietnia 2023 roku byli w trakcie urlopu macierzyńskiego/ rodzicielskiego

  2. rodzicom, których dzieci urodziły się w roku 2017 lub później i w dniu 26 kwietnia 2023 roku posiadali niewykorzystaną część urlopu rodzicielskiego

  3. rodzicom, którzy posiadali prawo do urlopu rodzicielskiego w dniu 2 sierpnia 2022 r. i później

  4. rodzicom, spodziewającym się dziecka.


1. Rodzice, którzy w dniu 26 kwietnia 2023 roku byli w trakcie urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego

Rodzice, którzy zakończą urlop przed tym dniem, nie będą mieli możliwości skorzystać z tego uprawnienia

Art. 27. ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Pracownik, który w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy korzysta z urlopu rodzicielskiego albo jego części, udzielonego na podstawie art. 1791 albo art. 1824 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, ma prawo do skorzystania z tego urlopu w wymiarze określonym odpowiednio w art. 1821a § 1 albo 2 albo w art. 183 § 4-45 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, na zasadach określonych w przepisach dotychczasowych.


 

2. Rodzice, których dzieci urodziły się w roku 2017 lub później i posiadali niewykorzystaną część urlopu rodzicielskiego w dniu 26 kwietnia 2023 r.

Rodzice, którzy obecnie są na urlopie rodzicielskim, ale podzielili urlop rodzicielski na części i co najmniej jedną wykorzystają po wejściu w życie nowych przepisów.
Rodzice, którzy po wykorzystaniu co najmniej jednej części urlopu zdecydowali się na takie odroczenie są w bardziej korzystnej sytuacji. Jeśli w dniu wejścia w życie nowelizacji nadal będą uprawnieni do urlopu rodzicielskiego choćby w części będą mogli skorzystać z nowych regulacji.
Art. 30. ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
1.Do pracownika, który przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy złożył wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego albo jego części zgodnie z art. 1791 lub art. 1824 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, ale nie rozpoczął korzystania z tego urlopu w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1 dotyczące urlopu rodzicielskiego w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Pracodawca niezwłocznie zwraca pracownikowi wniosek w celu jego zmiany i ponownego złożenia pracodawcy w terminie 7 dni; termin złożenia wniosku zostaje zachowany.
2.Jeżeli pracownik nie złoży ponownie wniosku, o którym mowa w ust. 1, korzysta z urlopu zgodnie z wnioskiem złożonym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

 

3. Rodzice, którzy posiadali prawo do urlopu rodzicielskiego w okresie od dnia 2 sierpnia 2022 do dnia 26 kwietnia 2023 roku

Rodzic, którzy w dniu 2 sierpnia 2022 roku przebywali na urlopie rodzicielskim, bądź mieli prawo do urlopu rodzicielskiego.

Art. 34. ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
1.Pracownik, który w okresie od dnia 2 sierpnia 2022 r. do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy miał prawo do urlopu rodzicielskiego albo jego części lub korzystał z urlopu rodzicielskiego albo jego części udzielonego na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, ma prawo do skorzystania z urlopu rodzicielskiego, w wymiarze określonym w art. 1821a i art. 183 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejsza ustawą.
2.Do pracownika, o którym mowa w ust. 1, stosuje się art. 1821a § 4 i 5 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
3.Części urlopu rodzicielskiego, o której mowa w art. 1821a § 4 i 5 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, udziela się na zasadach określonych w przepisach ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

4. Rodzice, którzy w dniu 26 kwietnia 2023 r. byli w trakcie urlopu macierzyńskiego/rodzicielskiego

Art. 28 i 29 . ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
Art. 28.

Pracownik, który w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy korzysta z urlopu rodzicielskiego udzielonego zgodnie z art. 1821a albo art. 183 § 4-43 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, ma prawo do skorzystania z tego urlopu w wymiarze określonym odpowiednio w art. 1821a § 1 albo 2 albo w art. 183 § 4-45 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, na zasadach określonych w przepisach dotychczasowych.

Art. 29.

Do pracowników, o których mowa w art. 27 i art. 28, stosuje się art. 1821a § 4 i 5 oraz odpowiednio art. 1821c albo art. 183 § 46 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.


 

5. Rodzice, spodziewający się dziecka po dniu 26 kwietnia 2023 roku

W przypadku urodzenia dziecka po dniu wejścia w życie nowelizacji zastosowanie mają zasady ustalone nowym tekstem ustawy.


 

Ubezpieczenie a urlop- rodzic, który podlega ubezpieczeniu w dniu złożenia wniosku o urlop

Otrzyma go rodzic pracujący na umowę o pracę (choćby na niepełnym etacie) lub prowadzący własną działalność gospodarczą i opłacający dobrowolne składki na ubezpieczenie chorobowe.

Przepis uprawniający do urlopu ojcowskiego nie uzależnia prawa do urlopu od pozostawania ojca w stosunku pracy w dniu narodzin dziecka. Dlatego też jeżeli rodzic rozpoczął pracę dopiero po narodzinach dziecka, ma prawo skorzystać z urlopu ojcowskiego.

Pobierz BEZPŁATNEGO ebooka 

dodatkowy urlop dla ojca

Uzyskaj wiedzę o dodatkowym 9-tygodniowym urlopie dla ojców (i nie tylko)

Dnia 26 kwietnia 2023 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu Pracy, zmieniająca bardzo dużo w zakresie praw rodziców.

Zaktualizuj swoją wiedzę o uprawnieniach rodziców i uzyskaj dodatkowe świadczenia.

POBIERZ