5 najczęściej popełnianych błędów w sprawie o alimenty- czyli czego nie robić w tego typu sprawach.

Oto 5 błędów, które najczęściej są popełniane w  sprawach o alimenty:

5 najczęściej popełnianych błędów w sprawie o alimenty:

1. UZALEŻNIANIE WYSOKOŚCI ALIMENTÓW OD  AKTUALNYCH DOCHODÓW, A NIE MOŻLIWOŚCI ZAROBKOWYCH ZOBOWIĄZANEGO

W sprawach o alimenty istotne są nie aktualne dochody, ale możliwości zarobkowe rodzica, które mogą się różnić.

Przykładem jest sytuacja w której ojciec jest młodym, zdrowym, wykształconym człowiekiem, ale niedawno utracił pracę i jest bezrobotny. W takiej sytuacji niecelowe jest wnoszenie o zaświadczenie o zarobkach. Należy skupić się zgromadzeniu materiału dowodowego, który wykaże jakie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe ma osoba zobowiązania do zapłaty alimentów. Sąd może zobowiązać tą osobę lub inny podmiot np. szkołę do przedstawienia stosownych zaświadczeń. Średnie wynagrodzenie otrzymywane na stanowiskach, które mogą być zajmowane przez osobę zobowiązaną są dostępne w internecie. 

Należy też pamiętać, że często dochodzi do ukrywania czy zaniżania dochodów lub celowego niepodejmowania pracy, aby uchylić się od płatności alimentów. W takiej sytuacji należy również dodatkowo zbadać i przedstawić sądowi kwalifikacje i umiejętności zobowiązanego rodzica i wykazać, że ma on  znacznie większe możliwości zarobkowe niż jego aktualne wynagrodzenie. Możliwości, a nie faktyczne zarobki wyznaczają granice alimentów.

2. BRAK DOWODÓW DOTYCZĄCYCH KOSZTÓW WYCHOWANIA I UTRZYMANIA DZIECKA

Obowiązek dowodowy obciąża osobę która występuje z roszczeniem np. o ustalenie określonej wysokości alimentów. Ciężar dowodu określa, kto i co ma wykazać z określonego faktu lub okoliczności faktycznej, z których wywodzone są skutki prawne.

To osoba która składa pismo powinna zatem udowodnić to czego żąda.

Przedstawione dowody powinny zmierzać do wykazania prawdziwości twierdzenia zawartych w piśmie.

Mogą to być 4 grupy dowodów:

  1. dokumenty
  2. świadkowie
  3. przesłuchanie stron
  4. opinie biegłych

Udokumentować koszty utrzymania można za pośrednictwem:

  1. faktur
  2. potwierdzeń przelewów lub dowodów wpłat
  3. zaświadczeń np. lekarskich itp

3. POMIJANIE WYDATKÓW, KTÓRE SĄ PONOSZONE RAZ NA JAKIŚ CZAS

Dziecko ma nie tylko potrzeby, które należny zaspokoić comiesięcznie, ale też takie, które są zaspokajane tylko raz bądź kilka razy w każdym roku. Przykładem mogą być tu wyjazdy wakacyjne, składki szkolne itp.

Również tego typu wydatki powinno się rozważyć w sporządzanym spisie.

4. DOŁĄCZANIE PARAGONÓW

Paragon nie jest dowodem tego, że określona osoba poniosła dany wydatek, ani że dotyczy on konkretnego dziecka. Ewentualne wykazanie tego jest możliwe również innymi środkami dowodowymi.

Paragonom jako dowodom mówimy stanowcze „nie!” (wyrok SN z 2.04.2008 r., III CSK 299/07, LEX nr 393875; wyrok SO w Krakowie z 14.01.2014 r., XI 1Ca 547/13, LEX nr 1895131).

Ewentualnie, jeśli brak nam innych dowodów załączmy dowód zapłaty wraz z paragonem.

5. WYDATKI W RZECZYWISTOŚCI NIE PONOSZONE

Nie należy wpisywać do zestawień wydatków, które dopiero mają być ponoszone w przyszłości. Istotna jest aktualna sytuacja dziecka i osoby, która jest zobowiązana do alimentacji. Nie należy opisywać wydatków, które być może będą ponoszone przykładowo opłat za zajęcia, na które dziecko może zostać zapisane w kolejnym roku.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej i uzyskać wsparcie w zakresie pozwu związanego z alimentami zapraszam na indywidualne spotkanie- tel. 607 669 126