„Jak wyliczyć alimenty?” jest jednym z najczęściej pojawiających się pytań  w toku rozwodu lub konsultacji.

Orzeczenie obowiązku alimentacyjnego nastąpić może w sprawach o:

 1. zaspokojenie potrzeb rodziny (art. 27 k.r.o.);
 2. rozwód, separację albo unieważnienie małżeństwa,
 3. ustalenie alimentów,
 4. podwyższenie alimentów;
 5. obniżenie alimentów;
 6. ustalenie, że obowiązek alimentacyjny ustał.

W każdej z nich zastosowanie znajdą te same zasady obliczania ich wysokości.

I. Jak wyliczyć alimenty?

Nie istnieje ogólnie ustalona kwota alimentów na dziecko w określonym wieku, czy mieszkające w danym mieście. Niezależnie od powyższego, w
pozwie trzeba zawsze wskazać konkretną kwotę alimentów. Jak ją wyliczyć?

Wysokość zasądzonych na dziecko alimentów zależna jest od trzech kwestii:

 • ile kosztuje utrzymanie dziecka?

 • ile jest w stanie zarobić rodzic płacący alimenty?

 • jaki jest wymiar osobistej opieki sprawowanej przez każdego z rodziców?

II. Potrzeby dziecka – suma miesięcznych kosztów utrzymania dziecka

Art. 135 § 1 kro
Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego
oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Czym są zatem „usprawiedliwione potrzeby uprawnionego?”

Poziom usprawiedliwionych potrzeb konkretnego dziecka zależy od jego wieku, stanu zdrowia, zainteresowań i przeciętnego poziomu życia.

Wysokość zasądzonych alimentów ma zatem zawsze charakter indywidualny. Rodzice powinni zapewnić dziecku warunki materialne odpowiadające tym, w jakich sami żyją (tzw. odpowiedni poziom stopy życiowej). Przykładowo jeśli sami kupują markowe ubrania i podczas wspólnego mieszkania standardem było kupowanie ich dziecku, powinni zapewnić również po rozstaniu.

W ustaleniu wysokości kosztów utrzymania Twojego dziecka pomoże ci załączony kalkulator.

II. Określenie zarobkowych i majątkowych możliwości rodzica płacącego alimenty

Drugą pozytywną przesłankę wpływającą na zakres świadczeń alimentacyjnych stanowią majątkowe i dochodowe możliwości zobowiązanego.

Określenie dochodowych i majątkowych możliwości wymaga ustalenia:

 1. comiesiecznych aktualnych dochodów

 2. składników majątku np. nieruchomości, samochodów, środków zgromadzonych na lokatach bankowych ( możliwość osiągania z nich stałych dochodów lub sprzedaży)

 3. kwalifikacji zawodowych (możliwość podjęcia pracy, zmiany pracy i możliwość podjęcia prac dodatkowych).

Należy przy tym pamiętać, że możliwości zarobkowe osoby zobowiązanej nie wynikają z faktycznie osiąganych zarobków i dochodów, ale stanowią środki
pieniężne, które osoba zobowiązana może i powinna uzyskiwać przy dołożeniu należytej staranności, stosownie do swych sił umysłowych i fizycznych
(POR. NP. ORZECZENIE SN Z 9.01.1959 R., III CR 212/59, OSPIKA 1960/2, POZ. 41; UCHWAŁA PEŁNEGO SKŁADU SN – IZBY CYWILNEJ I ADMINISTRACYJNEJ Z 16.12.1987 R., III CZP 91/86, OSNCP 1988/4, POZ. 42; WYROK SN Z 22.06.2007 R., II UK 229/06, LEX NR 422753).

III. Wyliczanie alimentów a partycypacja rodziców w kosztach utrzymania dziecka

Zasadą jest, że sumę kosztów utrzymania i wychowania dziecka dzielimy równo po 50% na każdego z rodziców i wynik stanowi wysokość obowiązku alimentacyjnego każdego z nich.

Przykładowo jeśli miesięczny koszt wychowania i utrzymania dziecka wynosi 1200 zł, każdy z rodziców będzie zobowiązany do pokrywania kwoty po 600 zł.
Jednakże, nie zawsze kwotę miesięcznych wydatków będziemy dzielić równo.

Często zdarzają się sytuacje, że rodzic z którym dziecko mieszka samodzielnie się nim opiekuje, zaś drugi rodzic kontaktuje się z dzieckiem okazjonalnie. Należy wtedy przyjąć, że rodzic, który mieszka z dzieckiem i sprawuje nad nim stałą osobistą opiekę realizuje tym samym część swojego obowiązku alimentacyjnego. Świadczenia alimentacyjne obejmują bowiem środki utrzymania i środki wychowania w formie pieniężnej lub w naturze – poprzez osobistą opiekę. Większą część kosztów utrzymania dziecka powinien wtedy ponieść ten rodzic, który nie opiekuje się dzieckiem na co dzień. Rodzic nie sprawujący stałej osobistej opieki może przykładowo pokrywać 70% kosztów utrzymania dziecka lub inny procent, w zależności od okoliczności konkretnej sprawy.

IV. Podsumowanie

Kwotę alimentów należy określić jako procent partycypacji rodzica w kosztach utrzymania dziecka
Przykład: 50 % x 2500 zł (ogólny koszt utrzymania dziecka) = 1250 zł

Kwota ta nie może być wyższa niż kwota wskazana jako dochód/ możliwości zarobkowe osoby zobowiązanej.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej i uzyskać wsparcie w zakresie pozwu związanego z alimentami zapraszam na indywidualne spotkanie- tel. 607 669 126